Executive Board

EC INSTED 2020-2021

Dr Jayakar Thomas

Dr Jayakar Thomas

President

Dr Parimalam Kumar

Vice-President

Dr U R Dhanalakshmi

Vice-President

Dr. M. Padam Kumar

Secretary General

Dr Renuka Ramakrishanan

Treasurer

Dr Udhay Preet Sidhu

Joint General Secretary

Dr R Madhu

Editor

EC members

Dr Jayakar Thomas

Dr. Deepthi Ravi

Dr Jayakar Thomas

Dr. Suchitra

Dr Jayakar Thomas

Dr. Jayakumar S

Dr Jayakar Thomas

Dr. Aruna Devi R

Dr Jayakar Thomas

Dr. C Vijayabaskar

Dr Jayakar Thomas

Dr. Thyagarajan

Dr Jayakar Thomas

Dr. Frederick Manuel

Dr Jayakar Thomas

Dr. Ashwak Ahmed

Dr Jayakar Thomas

Dr. Muthusubramanian

Dr Jayakar Thomas

Dr. Dinesh Kumar

Dr Jayakar Thomas

Dr. Sindhu Ragavi